Zasady rekrutacji dla kandydatów do bursy na rok szkolny 2024/2025

 

Bursa – placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Instruktor – to nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora placówki.

Kandydat – to uczeń zakwalifikowany do szkoły ponadpodstawowej.

Dzieci i młodzież reprezentują rodzice. Za każdym razem, gdy piszemy o rodzicach, rozumiemy przez to również opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie, która nie ukończyły szkoły ponadpodstawowej.


 1. Do bursy w pierwszej kolejności przyjmujemy wychowanków, którzy:

a. są wychowankami bursy w roku szkolnym 2023/2024;

b. są zainteresowani kontynuowaniem pobytu w bursie w roku szkolnym 2024/2025;

c. złożą deklarację kontynuacji w terminie określonym w harmonogramie[1].

 1. Na wolne miejsca do bursy przyjmujemy kandydatów, którzy:

a. mieszkają poza Warszawą;

b. złożą wniosek o przyjęcie do bursy w terminie określonym w harmonogramie[2];

c. do wniosku lub na wniosku dołączą potwierdzenie otrzymane ze szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany;

d. do wniosku dołączą dokumenty, które potwierdzają kryteria ustawowe[3];

e. do wniosku dołączą dokumenty, które potwierdzają kryteria z uchwały[4].

 1. Kryteria ustawowe. Bierzemy je pod uwagę jako sumę:

a. rodzina kandydata jest wielodzietna – 2 punkty;

b. kandydat jest niepełnosprawny – 2 punkty;

c. jedno z rodziców kandydata jest niepełnosprawne – 2 punkty;

d. oboje z rodziców kandydata są niepełnosprawni – 2 punkty;

e. rodzeństwo kandydata jest niepełnosprawne; – 2 punkty;

f. kandydata wychowuje samotny rodzic – 2 punkty;

g. kandydat objęty jest pieczą zastępczą – 2 punkty.

 1. Dokumenty niezbędne, aby potwierdzić, że kandydat spełnia kryteria z ustawy:

a. wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;

b. niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność rodziców lub rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne;

c. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego, który orzekł rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

d. objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu, który poświadcza objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 1. Kryteria z uchwały[5]. Bierzemy je pod uwagę jako sumę. Kandydat:

a. mieszka poza Warszawą – 2 punkty;

b. jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim[6] – 2 punkty;

c. ma stypendium związane z osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu i kultury, które dostał od organizacji, instytucji lub innego podmiotu udzielającego stypendia – 2 punkty;

d. dojeżdża powyżej 2 godzin w jedną stronę z miejsca zamieszkania do szkoły prowadzonej przez m.st. Warszawę, w której zamierza kontynuować naukę – 2 punkty;

e. ma rodzeństwo, które było lub jest wychowankiem bursy prowadzonej przez m.st. Warszawa – 2 punkty;

f. jest członkiem kadry na szczeblu co najmniej wojewódzkim w dowolnej dyscyplinie sportu, ma medalu w spartakiadzie wojewódzkiej, mistrzostwach kraju, kontynentu, świata – 2 punkty;

g. brał udział w wolontariacie w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który odbywa się rekrutacja – 2 punkty.

 1. Dokumenty niezbędne, aby potwierdzić, że kandydat spełnia kryteria z uchwały:

a. oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania kandydata;

b. kopia dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim;

c. zaświadczenie organizacji, instytucji lub innego podmiotu udzielającego stypendium za osiągnięcia w dziedzinie nauki, sportu i kultury;

d. oświadczenie rodzica o czasie dojazdu z miejsca zamieszkania kandydata do szkoły prowadzonej przez m.st. Warszawę, w której zamierza kontynuować naukę;

e. zaświadczenie bursy o rodzeństwie kandydata, które jest lub było jej wychowankiem;

f. zaświadczenie ze związku sportowego;

g. zaświadczenie organizacji pozarządowej lub innego podmiotu, w którym kandydat odbywał wolontariat.

 1. Jeśli liczba punktów otrzymanych na pierwszym etapie rekrutacji jest jednakowa u wielu kandydatów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierzemy pod uwagę kolejność zgłoszeń.


Informacje:

 • Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic lub opiekun prawny kandydata.

 • Rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.

 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza, że dziecko wychowuje: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje ona wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 • Dodatkowe informacje o rekrutacji zamieszczamy na stronach internetowych placówek wychowania pozaszkolnego, na tablicach ogłoszeń tych placówek oraz na stronie internetowej Biura Edukacji (https://edukacja.um.warszawa.pl/placowki-pozaszkolne) i pod adresem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl.


[!] Rodzice składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dlatego zamieszczają Państwo w nim klauzulę o treści: „Mam świadomość odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”


[1] Harmonogram pkt. 2

[2] Harmonogram pkt. 3

[3] Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

[4] Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLV/1084/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3324),

[5] Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLV/1084/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3324),

[6] Przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm)