Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka, nad którym sprawuje Pani/Pan opiekę, by móc przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne do burs i umożliwić pobyt w bursie oraz w celu wynikającym z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi/danymi dziecka?

 • Administratorami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka są: bursy wybrane przez Panią/Pana w procesie rekrutacji. Nazwa i adres burs/y znajdują się w treści deklaracji kontynuacji pobytu lub wniosku.

 • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także o przysługujące w związku z tym prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w bursie. Proszę je wysłać na adres mailowy iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane/dane dziecka są przetwarzane?

 • Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz uchwały Rady m.st. Warszawy[1] lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej oraz w określonym zakresie wynika z treści udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy[2]. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Jak długo będą przechowywane dane?

Zgodnie z przepisami bursa przechowuje je nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do bursy, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w bursie, przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora bursy została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania lub realizacji celu, który został w niej wskazany. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do danych?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

1. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
2. podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody.

Dodatkowo Pani/Pana dane będą przekazane podmiotom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Ma Pani/Pan prawo do:

1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;

  • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

  • dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana/dziecka szczególną sytuacją;

  • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych[3] w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w bursie;
7. wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
8. przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

[1] Nr XLV/1084/2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
[2] Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej.
[3] Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.